Regulament de organizare si functionare PDF Print E-mail
CAPITOLUL I
CONSTITUIREA CONSILIULUI LOCAL

ART. 1
(1) In conformitate cu prevederile art. 31 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, prefectul convoaca, prin ordin, consiliul local in sedinta de constituire, in termen de 20 zile de la data desfasurarii alegerilor.
(2) Sedinta este legal constituita daca participa cel putin doua treimi din numarul consilierilor declarati alesi.
(3) La sedinta de constituire legal intrunita poate participa si primarul care a fost declarat ales, chiar daca procedura de validare a mandatului acestuia nu a fost finalizata.

ART. 2

(1) Sedinta de constituire este deschisa de prefect sau de reprezentantul acestuia, care il invita pe cel mai in varsta dintre consilieri, precum si pe cei 2 asistenti ai acestuia (cei mai tineri dintre consilieri) sa preia conducerea lucrarilor sedintei.
(2) Dupa preluarea conducerii sedintei se ia o pauza, in timpul careia se constituie grupurile de consilieri, iar secretarul comunei prezinta presedintelui de varsta si asistentilor acestuia dosarele consilierilor declarati alesi, inclusiv ale supleantilor de pe lista, inaintate de biroul electoral de circumscriptie. Dosarele vor fi insotite de optiunile scrise ale consilierilor alesi ce ocupa functii care devin, potrivit legii, incompatibile cu exercitarea mandatului de consilier.
 (3) In cazul in care procedura de validare a mandatului primarului a fost finalizata (art.63 din Legea nr.215/2001) iar acesta a candidat si pentru functia de consilier si a obtinut mandatul, dosarul va fi insotit de optiunea scrisa pentru una din cele doua functii.

ART. 3
(1) La reluarea lucrarilor, pentru validarea mandatelor de consilieri, consilierii declarati alesi vor alege prin vot deschis o comisie de validare alcatuita din 3 consilieri locali. Comisia functioneaza pe intreaga durata a mandatului consiliului, cu respectarea dispozitiilor art. 32 alin.3, 4 si 5 din Legea nr.215/2001.
(2) Desemnarea candidatilor pentru comisia de validare se face prin vot deschis, la propunerea presedintelui de varsta
(3) Alegerea membrilor comisiei de validare se face individual, prin votul deschis al majoritatii consilierilor prezenti la sedinta de constituire, iar rezultatul va fi consemnat in HOTÃRÂREA nr.1.
(4) Comisia de validare a mandatelor alege din randul membrilor sai un presedinte si un secretar, cu respectarea procedurii de vot, prevazute la art. 3 alin.(3).

ART. 4

(1) Dupa alegerea comisiei de validare, presedintele dispune o noua pauza, in timpul careia va fi examinata de catre comisie legalitatea alegerii fiecarui consilier, pe baza dosarelor prezentate de presedintele de varsta, si se vor elabora propunerile de validare sau de invalidare a mandatelor. In acest scop, se incheie un proces-verbal, conform modelului din Anexa nr.1 la regulamentul-cadru prevazut in Ordonanta Guvernului nr. 35/2002.
(2) Daca primarul, al carui mandat a fost validat, a fost ales si consilier si opteaza pentru functia de primar sau daca consilierii, care detin functii incompatibile, opteaza in scris pentru renuntarea la functia de consilier, va fi examinat, in vederea validarii, dosarul supleantului, respectiv supleantilor de pe aceeasi lista, in ordinea in care cei in cauza au fost inscrisi pe lista de candidati.
(3) Invalidarea alegerii unui consilier poate fi propusa de comisia de validare numai daca aceasta a constatat ca au fost incalcate conditiile de eligibilitate stabilite expres prin lege sau daca alegerea s-a facut prin frauda electorala constatata de catre biroul electoral, potrivit legii. Invalidarea mandatului se va propune si in cazurile prevazute la alin.(2).
(4) Consilierii care lipsesc motivat de la sedinta de constituire pot fi validati sau invalidati in lipsa.
(5) In cazul in care, pana la data validarii, un candidat declarat ales nu mai face parte din partidul pe a carui lista a fost ales, la cererea scrisa a partidului respectiv mandatul acestuia nu va fi validat, urmand a fi validat primul supleant pe lista.

ART. 5
(1) Validarea sau invalidarea mandatelor se face in ordine alfabetica, prin votul deschis al majoritatii consilierilor prezenti la sedinta. Persoana, al carei mandat este supus validarii sau invalidarii, nu participa la vot.
(2) Rezultatul validarii mandatelor se consemneaza in HOTÃRÂREA nr.2 care se comunica de indata consilierilor care au absentat motivat.

ART. 6
(1) Dupa validarea mandatelor a cel putin doua treimi din numarul de consilieri se va proceda la depunerea juramantului prevazut de art.34 din Legea nr.215/2001.
(2) Juramantul : Jur sa respect Constitutia si legiile tarii si sa fac, cu buna-credinta, tot ceea ce sta in puterile si priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei Stiubieni. Asa sa-mi ajute Dumnezeu ! se depune dupa urmatoarea procedura: secretarul comunei va da citire juramantului dupa care consilierii validati se vor prezenta, in ordine alfabetica, in fata unei mese special amenajate, pe care se afla Constitutia si Biblia. Consilierul va pune mana stanga atat pe Constitutie cat si, daca este cazul, pe Biblie, va pronunta cuvantul "jur", dupa care va semna juramantul de credinta in 2 exemplare. Un exemplar se pastreaza la dosarul de validare, iar al doilea se inmaneaza consilierului. Juramantul se depune cu sau fara formula religioasa.
(3) Consilierii care refuza sa depuna juramantul sunt considerati demisionati de drept, aceasta consemnandu-se in procesul-verbal al sedintei, urmand sa se supuna validarii mandatul primului supleant de pe lista, daca pana la validarea mandatului partidele politice sau aliantele politice confirma in scris apartenenta la partid a consilierului in cauza.
(4) Dupa depunerea juramantului de catre cel putin doua treimi din numarul membrilor consiliului local, presedintele de varsta declara consiliul legal constituit. Declararea consiliului ca legal constituit se constata prin HOTÃRÂREA nr. 3.


CAPITOLUL II
ORGANIZAREA CONSILIULUI LOCAL
SECTIUNEA 1. Presedintele de sedinta

ART. 7
(1) Dupa declararea consiliului local ca fiind legal constituit, se procedeaza la alegerea presedintelui de sedinta. Alegerea se face prin votul deschis al majoritatii consilierilor in functie.
Durata mandatului presedintelui de sedintã nu poate fi mai mare de 3 luni.   Presedintele de sedintã poate fi schimbat din functie la initiativa a cel putin unei treimi din  numãrul consilierilor, cu votul majoritãtii consilierilor in functie.
(2) Dupa alegerea presedintelui de sedinta acesta preia conducerea lucrarilor consiliului.
(3) Rezultatul alegerii presedintelui de sedinta se consemneaza in HOTÃRÂREA nr. 4.
(4) Hotararile nr.1-4 se semneaza de catre presedintele de varsta si de cei doi asistenti ai acestuia si se contrasemneaza de secretar. Aceste hotarari au caracter constatator. Ele nu produc efecte juridice, neputand forma obiectul unor actiuni in justitie.

ART. 8

Presedintele de sedinta exercita urmatoarele atributii principale:
a) conduce sedintele consiliului local;
b) supune atentiei consiliului local continutul ordinei de zi, inscrierea unor puncte suplimentare, daca este cazul, si supune spre aprobare ordinea de zi;
c) supune votului consilierilor proiectele de hotarari impreuna cu propunerile rezultate in urma dezbaterilor;
d) asigura numararea voturilor si anunta rezultatul votarii, cu precizarea voturilor pentru, a voturilor contra si a abtinerilor;
e) semneaza hotararile adoptate de consiliul local, chiar daca a votat impotriva adoptarii acestora, precum si procesul-verbal;
f) asigura mentinerea ordinii si respectarea regulamentului de desfasurare a sedintelor;
g) supune votului consilierilor orice problema care intra in competenta de solutionare a consiliului;
h) aplica, daca este cazul, sau propune consiliului local aplicarea sanctiunilor prevazute in Statutul alesilor locali si in prezentul regulament;
i) ofera invitatilor si persoanelor care participã din proprie initiativã posibilitatea de a se exprima cu privire la problemele aflate pe ordinea de zi, cu acordul Consiliului local.
j) indeplineste orice alte atributii prevazute de lege, de prezentul regulament sau insarcinari date de consiliul local.

SECTIUNEA 2. Alegerea viceprimarului

ART. 9

(1) Consiliul local al comunei Stiubieni alege din randurile membrilor sai un viceprimar, conform art.61 din Legea nr.215/2001. Viceprimarul este ales prin vot secret si nu poate fi in acelasi timp si consilier.
(2) Propunerea de candidati pentru alegerea viceprimarilor poate fi facuta de catre oricare dintre consilieri.
(3) Dupa inregistrarea candidaturilor, se ia o pauza, in timpul careia se completeaza buletinele de vot.
(4) Exercitarea votului se face intr-o cabina special amenajata, dupa urmatoarea procedura: fiecare consilier primeste un singur buletin de vot pe care sunt trecute numele tuturor candidatilor. Intrand in cabina, din lista candidatilor vor fi bifate in casuta din dreptul numelui numele candidatilor preferati pe care consilierul doreste sa ii aleaga. Pe buletin va ramane nebifat numele consilierilor pe care nu doreste sa ii aleaga votantul.
(5) Este declarat viceprimar candidatul care a obtinut votul majoritatii consilierilor in functie.
(6) In caz de balotaj se va proceda la un nou tur de scrutin, la care vor participa numai candidatii care se afla in aceasta situatie. Va fi declarat ales candidatul care a obtinut cele mai multe voturi.

ART. 10
(1) Alegerea viceprimarului va fi consemnata in HOTÃRÂREA nr. 5 a consiliului local. Prin aceeasi hotarare consiliul local ia act de incetarea mandatului de consilier al viceprimarului, in locul acestuia fiind validat primul supleant aflat pe lista partidului politic, aliantei politice sau aliantei electorale respective, in situatia in care conducerea acestora confirma in scris ca persoana in cauza mai este membru al partidului respectiv.
(2) Durata mandatului viceprimarului este egala cu durata mandatului consiliului local.
SECTIUNEA 3. Comisiile de specialitate

ART. 11
(1) Dupa constituire, consiliul local stabileste si organizeaza comisii de specialitate pe principalele domenii de activitate.
(2) Avand in vedere specificul local si nevoile activitatii sale, Consiliul local al comunei Stiubieni organizeaza urmatoarele comisii pe domenii de specialitate:
»  Comisia I - agricultura, activitati economico - financiare, protectie mediu si turism;  
»   Comisia II - amenajarea teritoriului si urbanism, munca si protectie sociala, juridica si de disciplina;
»  Comisia III - activitati social - culturale, culte, invatamant sanatate si familie, protectie copii tineret si sport;
(3) Fiecare din aceste comisii este constituita dintr-un numar impar de  membri.
(4) Nominalizarea membrilor fiecarei comisii se face de fiecare grup de consilieri, iar a consilierilor independenti, de catre consiliu, avandu-se in vedere, de regula, optiunea acestora, pregatirea lor profesionala si domeniul in care isi desfasoara activitatea.
(5) Numarul si denumirea comisiilor de specialitate, numarul membrilor fiecarei comisii precum si componenta nominala a acestora se stabilesc prin HOTÃRÂREA nr. 6 a consiliului local.
(6) Prin hotarare a consiliului local se poate modifica numarul comisiilor de specialitate, numãrul membrilor comisiei precum si componenta nominalã a acestora.

ART. 12

(1) Pot fi membri ai comisiei de specialitate numai consilierii.
(2) Un consilier poate face parte din 1-3 comisii dintre care una este comisia de bazã. Indemnizatia de sedintã se va achita numai pentru activitatea desfãsuratã in comisia de bazã.
(3) Comisiile aleg din randul membrilor sai, prin votul deschis al majoritatii consilierilor ce o compun, cate un presedinte si un secretar.

ART. 13
(1) Comisiile de specialitate lucreaza valabil in prezenta majoritatii simple a membrilor si adopta hotarari cu votul majoritatii membrilor prezenti.
(2) Votul in comisii este, de regula, deschis. In anumite situatii comisia poate hotari ca votul sa fie secret.
(3) Comisia poate invita sa participe la sedintele sale specialisti din cadrul aparatului propriu al consiliului local sau din afara acestuia. Au dreptul sa participe la sedintele comisiei si consilierii care au facut propunerile ce stau la baza lucrarilor comisiei (autori de proiecte de hotarari, amendamente, anchete).
(4) Sedintele comisiei sunt, de regula, publice. Comisia poate invita si alte persoane care sa participe la dezbateri.
(5) Persoanele prevazute la alin. (3) si (4) pot fi audiate in cadrul sedintei comisiei, dar nu au dreptul de a participa la vot.
(6) Comisia poate hotari ca unele sedinte sau dezbaterea unor puncte de pe ordinea de zi sa se desfasoare cu usile inchise.

ART. 14
Comisiile de specialitate au urmatoarele atributii principale:
a) initiaza si coordoneaza studii, analize, anchete administrative, prognoze orientative in domeniile pentru care au fost constituite;
b) propun si analizeaza proiectele de hotarari ale consiliului local;
c) se pronunta asupra altor probleme trimise de consiliul local spre avizare;
d) intocmesc avize asupra proiectelor de hotarari si asupra problemelor analizate, pe care le prezinta consiliului local;
e) propun asocierea cu alte consilii locale, precum si cu agenti economici interni sau externi in scopul realizarii sau exploatarii unor lucrari de interes comun si efectueaza studii si analize privind stabilirea legaturilor de colaborare, cooperare si infratire a comunei Stiubieni cu localitati din strainatate si propun consiliului local proiecte de hotarari in acest sens;
f) urmaresc aplicarea hotararilor adoptate de catre consiliul local;
g) controleaza periodic modul in care s-au solutionat petitiile cetatenilor corespunzator domeniului de activitate;
h) indeplinesc orice insarcinari date prin hotarari ale consiliului local, daca acestea au legatura cu activitatea lor.

ART. 15
Presedintele comisiei de specialitate are umatoarele atributii principale:
a) asigura reprezentarea comisiei in raporturile acesteia cu consiliul local si cu celelalte comisii;
b) convoaca sedintele comisiei si supune spre aprobare ordinea de zi membrilor comisiei;
c) conduce sedintele comisiei;
d) participa la lucrarile celorlalte comisii care examineaza probleme ce prezinta importanta pentru comisia pe care o conduce;
e) sustine in sedintele de consiliu avizele formulate de comisie;
f) indeplineste orice alte atributii referitoare la activitatea comisiei, prevazute de lege sau stabilite de consiliul local.
g) asigura mentinerea ordinii in sedintele comisiei avand aceleasi drepturi ca si presedintele de sedinta si putand aplica sanctiunile prevazute in statutul alesilor locali art. 57 alin. (1) lit. a-d si in prezentul regulament.

ART. 16

Secretarul comisiei indeplineste urmatoarele atributii principale:
a) efectueazã apelul nominal si tine evidenta participãrii la sedinte a membrilor comisiei;
b) numãrã voturile si il informeazã pe presedinte asupra cvorumului necesar pentru adoptarea fiecãrei hotãrari si asupra rezultatului votãrii ;
c) asigurã redactarea avizelor si proceselor - verbale,
d) indeplineste orice alte insarcinari stabilite de comisie sau de catre presedinte.

ART. 17
(1) Convocarea sedintelor comisiei se face de catre presedintele acesteia, prin grija secretarului comunei Stiubieni, cu cel putin 3 zile inainte.
(2) Ordinea de zi se aproba de comisie la propunerea presedintelui. Oricare dintre membrii comisiei poate cere includerea pe ordinea de zi a unor probleme.
(3) Participarea consilierilor la sedintele comisiei este obligatorie.
(4) In caz de absenta la sedinta comisiei de bazã consilierului in cauzã nu i se acordã indemnizatia de sedintã. Daca absentele de la sedintele pe comisii continuã fãrã a fi motivate, presedintele comisiei poate aplica sanctiunile prevazute in Statutul alesilor locali.

ART. 18
Sedintele comisiilor de specialitate se desfãsoarã inaintea sedintelor consiliului local.

ART. 19
(1) La dezbaterea proiectelor de hotarari, membrii comisiilor pot formula amendamente si propuneri care vor fi aprobate, daca este intrunit votul majoritatii consilierilor prezenti.
(2) Avizele intocmite de comisie vor cuprinde separat, cu motivarea necesara, atat amendamentele si propunerile acceptate, cat si cele respinse.
(3) Avizul intocmit potrivit alin. (1) si (2) se prezinta secretarului comunei, care se va ingriji de multiplicarea si difuzarea acestuia catre consilieri, odata cu ordinea de zi.

ART. 20
(1) Lucrarile sedintelor comisiei se consemneaza prin grija secretarului acesteia intr-un proces - verbal. Dupa incheierea sedintei, procesul - verbal va fi semnat de catre presedintele si secretarul comisiei.
(2) Presedintele poate incuviinta ca procesele-verbale ale sedintelor sa fie consultate de alte persoane interesate care nu au participat la sedinta, cu exceptia proceselor-verbale intocmite in sedintele ale caror lucrari s-au desfasurat cu usile inchise.

ART. 21

Comisiile de specialitate sunt obligate sa prezinte consiliului un raport anual de activitate, care va fi facut public prin grija secretarului.

ART. 22
(1) Consiliul local va putea hotari organizarea unor comisii speciale de analiza si verificare, la propunerea consilierilor sau a primarului.
(2) Componenta nominala a comisiilor prevazute la alin.(1), obiectivele si tematica activitatii acestora, perioada in care vor lucra si mandatul lor se stabilesc prin hotarare a consiliului local.
(3) Fiecare comisie de analiza si verificare va prezenta consiliului local, la termenul stabilit de acesta, raportul intocmit in urma analizelor si verificarilor efectuate.


SECTIUNEA 4. Alte dispozitii

ART. 23
(1) Dupa preluarea conducerii lucrarilor consiliului de catre presedintele de sedinta se trece la ceremonia de depunere a juramantului de catre primar, daca procedura de validare a mandatului acestuia a fost finalizata.
(2) Dupa prezentarea hotararii de validare, primarul va depune juramantul prevazut de art. 34 din Legea nr. 215/2001, folosindu-se procedura stabilita in art. 6 din regulament.
(3) Dupa depunerea juramantului primarul intra in exercitiul de drept al mandatului.

ART. 24
(1) Primarul si viceprimarul participa la sedintele consiliului fara drept de vot, dar au dreptul sa isi exprime punctul de vedere asupra tuturor problemelor inscrise pe ordinea de zi. Punctul de vedere al primarului se consemneaza, in mod obligatoriu, in procesul - verbal al sedintei.
(2) Primarul si viceprimarul vor ocupa locuri distincte in sala de sedinte, separate de cel al presedintelui de sedinta. Daca la lucrarile consiliului participa prefectul, presedintele consiliului judetean sau reprezentantii acestora, acestia vor ocupa, de asemenea, un loc distinct, separat de cel al presedintelui de sedinta.

ART. 25
Secretarul comunei participa la sedintele consiliului fara drept de vot si are urmatoarele atributii principale privitoare la sedintele consiliului local:
a) asigura indeplinirea procedurilor de convocare a consiliului local, la cererea primarului sau a cel putin unei treimi din numarul consilierilor in functie;
b) asigura efectuarea lucrarilor de secretariat;
c) efectueaza apelul nominal si tine evidenta participarii la sedinte a consilierilor;
d) numara voturile si consemneaza rezultatul votarii, pe care il prezinta presedintelui de sedinta;
e) informeaza pe presedintele de sedinta cu privire la cvorumul necesar pentru adoptarea fiecarei hotarari a consiliului local;
f) asigura intocmirea stenogramei sau a procesului-verbal, pune la dispozitie consilierilor inaintea fiecarei sedinte procesul-verbal, respectiv stenograma dactilografiata a sedintei anterioare, asupra continutului carora solicita acordul consiliului;
g) asigura intocmirea dosarelor de sedinta, legarea, numerotarea paginilor, semnarea si stampilarea acestora;
h) urmareste ca la deliberare si adoptarea unor hotarari ale consiliului local sa nu ia parte consilierii care se incadreaza in dispozitiile art. 47 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale. Il informeaza pe presedintele de sedinta cu privire la asemenea situatii si face cunoscute sanctiunile prevazute de lege in asemenea cazuri;
i) prezinta in fata consiliului local punctul sau de vedere cu privire la legalitatea unor proiecte de hotarari sau a altor masuri supuse deliberarii consiliului; daca este cazul, refuza sa contrasemneze hotararile pe care le considera ilegale;
j) contrasemneaza, in conditiile legii si ale prezentului regulament, hotararile consiliului local pe care le considera legale;
k) poate propune primarului inscrierea unor probleme in proiectul ordinii de zi a sedintelor ordinare ale consiliului local;
l) acorda membrilor consiliului asistenta si sprijin de specialitate in desfasurarea activitatii, inclusiv la redactarea proiectelor de hotarari sau la definitivarea celor discutate si aprobate de consiliu. Asemenea obligatii revin si aparatului propriu al consiliului local.


CAPITOLUL III
FUNCTIONAREA CONSILIULUI LOCAL
SECTIUNEA 1. Dispozitii privind participarea la procesul de elaborare a proiectelor de hotarari

ART. 26
(1) Dreptul la initiativa pentru proiectele de hotarari ale consiliului local apartine primarului, consilierilor locali si cetatenilor.

ART. 27
(1) Proiectele de hotarari initiate de catre primar vor fi insotite de un referat de specialitate al compartimentului de resort din cadrul aparatului propriu al consiliului.
(2) Proiectele de hotarari initiate de catre consilierii locali vor fi insotite de o expunere de motive si vor fi trimise compartimentelor de resort ale aparatului propriu al consiliului, in vederea intocmirii referatului de specialitate. Nominalizarea compartimentelor carora li se trimit materiale spre analiza se face de catre primar impreuna cu secretarul comunei.
(3) Problemele inscrise pe ordinea de zi a sedintei consiliului local nu pot fi dezbãtute dacã nu sunt insotite de referatul compartimentului de resort din aparatul propriu de specialitate al consiliului local, precum si de avizul comisiei de specialitate a consiliului, cu exceptia sedintelor extraordinare.
(3) Proiectele de hotarari vor fi redactate in conformitate cu normele de tehnica legislativa. In acest scop, secretarul comunei si personalul de specialitate din aparatul propriu al consiliului vor acorda sprijin si asistenta tehnica de specialitate.
(4) In preambulul proiectului de hotarare se trece numai referatul primarului sau al consilierului care a propus proiectul respectiv.

ART. 28
(1) Daca nu s-a solicitat dezbaterea publica, proiectele de hotarari, impreuna cu observatiile si propunerile formulate de persoanele interesate, se transmit compartimentelor de resort ale aparatului propriu al consiliului pentru a se pronunta in legatura cu aceste recomandari (definitivare).

ART. 29
(1) In cazul in care o asociatie legal constituita sau o alta autoritate publica solicita in scris organizarea unei intalniri in care sa se dezbata public proiectul de hotarare, consiliul local este obligat sa comunice cu 10 zile inainte data si locul unde urmeaza sa fie organizata aceasta intalnire. Consiliul local va analiza toate recomandarile referitoare la proiectul de hotarare in discutie.
(2) La dezbaterea publica va participa obligatoriu initiatorul proiectului, dar si specialisti din aparatul propriu al Primariei comunei Stiubieni, care au redactat referatul de specialitate.
(3) Dezbaterile, propunerile, sugestiile si opinile participantilor se consemneaza in procesul - verbal al sedintei.
(4) Propunerile se transmit in scris comisiilor de specialitate ale consiliului local si se vor dezbate, impreuna cu proiectul de hotarare al initiatorului, in conditiile si cu respectarea prevederilor Regulamentului de organizarea si functionare a consiliului local.
(5) Propunerile exprimate in cadrul dezbaterilor publice au caracter de recomandare.
(6) Activitatea de avizare a proiectelor de hotarari este in competenta exclusiva a comisiilor de specialitate, iar activitatea de adoptare a hotararilor este de competenta exclusiva a plenului consiliului local.

ART. 30
In cazul reglementarii unei situatii care, din cauza circumstantelor sale exceptionale, impune adoptarea de solutii imediate, in vederea evitarii unei grave atingeri aduse interesului public, proiectele de hotarari se supun adoptarii in procedura de urgenta prevazuta de reglementarile in vigoare.

ART. 31
(1) Proiectele de hotarari se inscriu pe ordinea de zi a sedintelor, prin mentionarea titlului.
(2) Proiectele de hotarari se aduc la cunostinta consilierilor de indata, cu indicarea comisiilor carora le-au fost transmise spre avizare si cu invitatia de a formula si depune amendamente.
(3) Operatiunile prevazute la alin. (1) si (2) se realizeaza prin grija secretarului.

ART. 32
(1) Proiectele de hotarari si celelalte materiale se trasmit spre dezbatere si avizare comisiilor de specialitate ale consiliului local. Nominalizarea comisiilor carora li se trimit materiale spre analiza se face de catre primar impreuna cu secretarul comunei.
(2) Initiatorul proiectului sau al altor propuneri le poate retrage sau poate renunta, in orice moment, la sustinerea lor.

ART. 33
(1) Dupa examinarea proiectului si a recomandarilor persoanelor interesate cu privire la proiectul de hotarare, comisia de specialitate a consiliului local intocmeste un aviz cu privire la adoptarea sau, dupa caz, respingerea proiectului ori propunerii examinate. Daca se propune adoptarea proiectului, se pot formula amendamente.
(2) Avizul se transmite secretarului comunei, care va lua masurile corespunzatoare difuzarii lui catre primar si catre consilieri.

ART. 34
  Proiectele de hotarari insotite de referatul compartimentului de resort din aparatul propriu al consiliului, de avizul comisiei de specialitate si de recomandarile persoanelor interesate cu privire la proiectele de hotarari, se inscriu pe ordinea de zi si se supun dezbaterii si votului consiliului in prima sedinta ordinara a acestuia.

SECTIUNEA 2. Dispozitii referitoare la initierea proiectelor de hotarari de catre cetateni

ART. 35
(1) Cetatenii pot propune consiliilor locale pe a caror raza domiciliaza, spre dezbatere si adoptare, proiecte de hotarari.
(2) Promovarea unui proiect de hotarare poate fi initiata de unul sau de mai multi cetateni cu drept de vot, daca acesta este sustinut prin semnaturi de cel putin 5% din populatia cu drept de vot a comunei Stiubieni.

ART. 36
(1) Initiatorii depun la secretarul unitatii administrativ teritoriale forma propusa pentru proiectul de hotarare. Proiectul va fi afisat spre informare publica prin grija secretarului comunei.
(2) Initiatorii asigura intocmirea listelor de sustinatori pe formulare puse la dispozitie de secretarul comunei Stiubieni.
(3) Listele de sustinatori vor cuprinde numele, prenumele si domiciliul, seria si numarul actului de identitate si semnaturile sustinatorilor.
(4) Listele de sustinatori pot fi semnate numai de cetatenii cu drept de vot care au domiciliul pe raza comunei Stiubieni.

ART. 37
 Dupa depunerea documentatiei si verificarea acesteia de catre secretarul comunei Stiubieni, proiectul de hotarare va urma procedurile prevazute in Sectiunea 1.


SECTIUNEA 3. Dispozitii privind desfasurarea sedintelor si participarea la procesul de luare a deciziilor

ART. 38
(1) Ordinea de zi a sedintelor consiliului local cuprinde proiecte de hotarari, rapoarte ale comisiilor de specialitate, declaratii politice, intrebari, interpelari, petitii sau alte probleme care se supun dezbaterii consiliului. Ordinea de zi este inscrisa in cuprinsul invitatiei de sedinta transmise consilierilor si se aduce la cunostinta locuitorilor prin afisare la sediul consiliului local sau orice alt mijloc de publicitate
(2) Proiectul ordinii de zi se intocmeste la propunerea primarului, consilierilor, secretarului, comisiilor de specialitate sau la solicitarea cetatenilor, conform art. 35 alin.2 din O.G. nr. 35/2002.
(3) Proiectul ordinii de zi se supune aprobarii consiliului.

ART. 39

(1) Participarea persoanelor interesate la lucrarile sedintelor publice se va face in urmatoarele conditii:
a) anuntul privind sedinta publica se afiseaza la sediul consiliului local cu cel putin trei zile inainte de desfasurare;
b) acest anunt trebuie adus la cunostinta cetatenilor si a asociatiilor legal constituite care au prezentat sugestii si propuneri in scris, cu valoare de recomandare referitoare la unul din domeniile de interes public care urmeaza sa fie abordat in sedinta publica;
c) anuntul va contine data, ora si locul de desfasurare a sedintei publice precum si ordinea de zi.

ART. 40
(1) Consilierii sunt obligati sa fie prezenti la lucrarile consiliului si sa se inscrie in registrul de prezenta pastrat de secretarul comunei.
(2) Consilierul care nu poate lua parte la sedinta este obligat sa aduca la cunostinta acest lucru, presedintelui de sedinta sau secretarului.

ART. 41
(1) Dezbaterea problemelor se face de regula in ordinea in care acestea sunt inscrise pe ordinea de zi aprobata. Dezbaterea este precedata de prezentarea pe scurt a proiectului de hotarare sau a problemei inscrise pe ordinea de zi, pe care o face initiatorul. Apoi se da cuvantul presedintilor comisiilor de specialitate care au intocmit avize si, daca este cazul, sefului compartimentului care a intocmit referatul.
(2) Consilierii vor participa la dezbateri in ordinea inscrierii la cuvant si se vor limita la sustinerea punctelor de vedere sau a amendamentelor formulate in scris, in timpul lucrarilor plenului. Se pot formula amendamente in plen. Presedintele de sedinta are dreptul sa limiteze durata luarilor de cuvant, in functie de obiectul dezbaterii. In acest scop el poate propune consiliului spre aprobare timpul ce va fi afectat fiecarui vorbitor, precum si timpul total de dezbatere a proiectului. Consilierul este obligat ca in cuvantul sau sa se refere exclusiv la problema care formeaza obiectul dezbaterii. Presedintele de sedinta va urmari ca prezenta la dezbateri sa se faca din partea tuturor grupurilor de consilieri. In cazul unor probleme deosebite se va aloca un anumit timp fiecarui grup de consilieri, in functie de marimea acestuia.
(3) Persoana care prezideza sedinta publica ofera invitatilor si persoanelor care participa din proprie initiativa posibilitatea de a se exprima cu privire la problemele aflate pe ordinea de zi, cu acordul consiliului local, aceste puncte de vedere avand valoare de recomandare. Presedintele de sedinta are dreptul sa limiteze luarile de cuvant.

ART. 42
(1) Presedintele de sedinta va permite oricand unui consilier sa raspunda intr-o problema de ordin personal sau atunci cand a fost nominalizat de un alt vorbitor.
(2) Prevederile alin. (1) se aplica si in cazul in care se cere cuvantul in probleme privitoare la regulament.

ART. 43
Nu poate lua parte la deliberare si la adoptarea hotararilor consilierul care, fie personal, fie prin sot, sotie, afini sau rude pana la gradul al patrulea inclusiv, are un interes patrimonial in problema supusa dezbaterii consiliului local, intrucat hotararile adoptate astfel sunt nule de drept conform art. 47 din Legea nr. 215/2001. Incompatibilitatile trebuiesc comunicate de secretar inaintea inceperii dezbaterii proiectului respectiv.

ART. 44
Presedintele de sedinta sau reprezentantul oricarui grup de consilieri poate propune incheierea dezbaterii unei probleme puse in discutie consiliului. Propunerea de incheiere a dezbaterii se supune votului. Discutiile vor fi sistate daca propunerea a fost acceptata de majoritatea consilierilor prezenti.

ART. 45
Este interzisa proferarea de injurii, insulte sau calomnii de catre primar, viceprimari, secretar si consilierii prezenti la sedinta, precum si dialogul dintre vorbitori si persoanele aflate in sala.

ART. 46
(1) Persoanele care asista la sedintele publice, invitate sau din proprie initiativa, trebuie sa respecte Regulamentul de organizare si functionare a consiliului local. In cazul in care presedintele de sedinta constata ca o persoana a incalcat regulamentul, va dispune avertizarea si, in ultima instanta, evacuarea acesteia.
(2) In cazul consilierilor care incalca regulamentul, presedintele de sedinta poate aplica sanctiunile prevazute in Statutul alesilor locali.

ART. 47
Asupra proiectelor de hotarari au loc dezbateri generale si pe articole, consilierii putand formula amendamente de fond sau de redactare. Amendamentele formulate se supun votului consiliului in ordinea formularii lor. Daca s-a adoptat unul dintre amendamentele concurente, celelate se socotesc respinse fara a se mai supune votului.

ART. 49
Daca in urma dezbaterilor din sedinta consiliului local se impun modificari de fond in continutul proiectului, presedintele de sedinta poate propune consiliului local retrimiterea proiectului pentru reexaminare de catre comisia sau compartimentul de specialitate care a intocmit avizul, respectiv referatul.

ART. 49
Sedintele consiliului local se desfasoara cu respectarea prevederilor art. 43 si 45 din Legea nr.215/2001.

ART. 50
Adoptarea hotararilor tine de competenta exclusiva a consiliului local.

ART. 51
Minuta sedintei publice, va fi afisata la sediul consiliului local.
          
SECTIUNEA 4. Procedura de vot

ART. 52
(1) Votul consilierilor este individual si poate fi deschis sau secret.
(2) Votul deschis se exprima public prin  ridicarea mainii sau prin apel nominal.
(3) Consiliul local hotaraste, la propunerea presedintelui de sedinta, ce modalitate de vot se va folosi, in afara de cazul in care prin lege sau regulament se stabileste o anumita procedura de vot.
(4) Hotararile cu caracter individual cu privire la persoane vor fi luate intotdeauna prin vot secret, cu exceptiile prevazute de lege (art. 46 alin. 4 din Legea nr.215/2001).

ART. 53
(1) Votarea prin apel nominal se desfasoara in modul urmator: presedintele explica obiectul votarii si sensul cuvintelor "pentru" si "contra". Secretarul comunei va da citire numelui si prenumelui fiecarui consilier, in ordine alfabetica. Consilierul nominalizat se ridica si pronunta cuvantul "pentru" sau "contra", in functie de optiunea sa.
(2) Dupa epuizarea listei, votul se repeta prin citirea din nou a numelui consilierilor care au lipsit la primul tur.

ART. 54
(1) Pentru exercitarea votului secret se folosesc buletine de vot.
(2) Redactarea buletinelor de vot va fi clara si precisa, fara echivoc si fara putinta de interpretari diferite. Pentru exprimarea optiunii se vor folosi, de regula, bifarea casutei "da" sau "nu" iar la persoane se voteaza in casuta respectivei persoane.
(3) Buletinele de vot se introduc intr-o urna, iar la numararea voturilor nu se iau in calcul buletinele de vot pe care nu a fost exprimata optiunea clara a consilierului sau au fost folosite ambele cuvinte prevazute la alin.(2).

ART. 55

(1) Hotararile si alte propuneri se adopta cu votul majoritatii consilierilor prezenti, in afara de cazul in care, prin lege sau regulament, se dispune altfel, conform art. 46 alin. 2 din Legea nr.215/2001.
(2) Pentru adoptarea hotararilor este necesara prezenta a cel putin jumatate plus unul din numarul consilierilor in functie.
(3) Abtinerile se contabilizeaza la voturile "contra".
(4) Daca in sala de sedinte nu este intrunit cvorumul legal, presedintele amana votarea pana la intrunirea acestuia.
 
ART. 56
Consilierii au dreptul sa solicite ca in procesul-verbal sa se consemneze expres modul in care au votat, secretarul fiind obligat sa se conformeze, conform art. 43 din Legea nr.215/2001.

ART. 57
Proiectele de hotarari sau amendamentele respinse de consiliu nu pot fi readuse in dezbaterea acestuia in cursul aceleeasi sedinte.

CAPITOLUL IV
INTREBÃRI, INTERPELÃRI, PETITII
SI INFORMAREA CONSILIERILOR LOCALI

ART. 58
(1) Consilierii pot adresa intrebari primarului, viceprimarilor, secretarului comunei precum si sefilor compartimentelor din aparatul propriu al consiliului local sau ai serviciilor si unitatilor subordonate.
(2) Prin intrebare se solicita informatii cu privire la un fapt necunoscut.
(3) Cei intrebati vor raspunde, de regula, imediat sau, daca nu este posibil, in termen de 15 zile.

ART. 59
Interpelarea consta intr-o cerere prin care se solicita explicatii in legatura cu un fapt cunoscut. Cel interpelat are obligatia de a raspunde in scris, pana la urmatoarea sedinta a consiliului, sau verbal, la proxima sedinta, potrivit solicitarii autorului interpelarii.

ART. 60
(1) Consilierii pot solicita informatiile necesare exercitarii mandatului, iar compartimentul vizat este obligat sa i le furnizeze astfel:
a) imediat, in cazul informatiei verbale;
b) in cel mai scurt timp, dar nu mai mult de 15 zile, in cazul materialelor de documentare, consultare si analiza.
(2) Informatiile pot fi cerute si comunicate in scris sau verbal.

ART. 61
(1) Orice cetatean are dreptul de a se adresa cu petitii consiliului local. Acestea se inscriu intr-un registru special, primesc un numar, consemnandu-se elementele principale cu privire la petent si obiectul cererii.
(2) Secretarul comunei transmite petitia autoritatii competente, spre analiza si solutionare, iar petitionarului i se aduce la cunostinta solutia adoptata, in termenul prevazut de lege.
(3) Semestrial consiliul analizeaza modul de solutionare a petitiilor.


CAPITOLUL V
DISPOZITII PRIVIND EXERCITAREA
MANDATULUI DE CONSILIER


SECTIUNEA 1. Dispozitii generale

ART. 62
(1) Dupa declararea consiliului ca fiind legal constituit, consilierilor in functie li se elibereaza o legitimatie care atesta calitatea de membru al consiliului.
(2) Consilierii locali primesc un insemn distinctiv al calitatii lor de reprezentanti alesi ai colectivitatii locale, pe care au dreptul sa il poarte pe intreaga durata a mandatului.
(3) Legitimatia si insemnul se pot pastra de catre consilierii locali, cu titlu evocativ, dupa incetarea mandatului.


SECTIUNEA 2. Drepturile alesilor locali

ART. 63
Alesii locali au dreptul de initiativa in promovarea actelor administrative individual sau in grup.

ART. 64
(1) Pentru participarea la sedintele consiliului local si ale comisiilor de specialitate consilierul are dreptul la indemnizatie de sedinta.
(2) Indemnizatia de o sedinta pentru membrii consiliului local care participa la sedintele ordinare ale consiliului si ale comisiilor de specialitate va fi in cuantum de 5% din indemnizatia lunara a primarului.
(3) Numarul maxim de sedinte pentru care se poate acorda indemnizatia, potrivit alin. (2) este de o sedinta ordinara de consiliu si 1-2 sedinte de comisii de specialitate de bazã pe luna.
(4) Consilierul are dreptul la decontarea cheltuielilor pe care le-a facut in exercitarea mandatului, in conditiile legii.

ART. 65
(1) In urma indeplinirii unor misiuni oficiale, alesii locali sunt obligati sa prezinte, la prima sedinta ordinara de consiliu, un raport privind deplasarile efectuate. In cazul primarului, viceprimarului si consilierilor locali termenul maxim de depunere a raportului este de 30 de zile.
(2) In cazul nerespectarii prevederilor alin. (1), alesii locali vor suporta cheltuielile deplasarii.

ART. 66
Alesii locali beneficiaza de plata cursurilor de pregatire, formare si perfectionare profesionala organizate de institutii specializate, in decursul mandatului, conform hotararii consiliului local.

ART. 67
(1) Dreptul alesilor locali de a avea acces la orice informatie de interes public nu poate fi ingradit.
(2) Autoritatile administratiei publice centrale si locale, institutiile, serviciile publice centrale si locale, precum si persoanele juridice de drept privat sunt obligate sa asigure informarea corecta a alesilor locali, potrivit competentelor ce le revin, asupra treburilor publice si asupra problemelor de interes local.

ART. 68
(1) Dreptul de asociere este garantat alesilor locali

ART. 69 
 Consilierii locali pot demisiona, anuntand in scris presedintele de sedintã care ia act de aceasta. Presedintele de sedintã propune consiliului local adoptarea unei hotãrari prin care se ia act de incetarea de drept a mandatului consilierului demisionat si se declarã locul vacant.


SECTIUNEA 3. Obligatiile alesilor locali

ART. 70
Alesii locali, in calitate de reprezentanti ai colectivitatii locale, au obligatia de a participa, pe durata mandatului, la exercitarea functiilor autoritatilor administratiei publice locale din care fac parte sau pe care le reprezinta, cu buna credinta si fidelitate fata de tara si de colectivitatea care i-a ales.

ART. 71
Consilierii locali sunt obligati sa respecte Constitutia si legile tarii, precum si regulamentul de functionare a consiliului, sa se supuna regulilor de curtoazie si disciplina si sa nu foloseasca in cuvantul lor sau in relatiile cu cetatenii expresii injurioase, ofensatoare ori calomnioase.

ART. 72
Alesii locali sunt obligati sa mentioneze expres situatiile in care interesele lor personale contravin intereselor generale. In cazurile in care interesul personal nu are caracter patrimonial, consiliile locale pot permite participarea la vot a consilierului.

ART. 73
Alesii locali sunt obligati la probitate si discretie profesionala.

ART. 74
Alesii locali sunt obligati sa dea dovada de cinste si corectitudine; este interzis alesului local sa ceara, pentru sine sau pentru altul, bani, foloase materiale sau alte avantaje.
 
ART. 75
Alesii locali au obligatia de a aduce la cunostinta cetatenilor toate faptele si actele administrative ce intereseaza colectivitatea locala.

ART. 76
Alesii locali sunt obligati ca, in exercitarea mandatului, sa organizeze periodic, cel putin o data pe trimestru, intalniri cu cetatenii, sa acorde audiente si sa prezinte in consiliul local o informare privind problemele ridicate la intalnirea cu cetatenii.

ART. 77
Fiecare consilier, precum si viceprimarul sunt obligati sa prezinte un raport anual de activitate, care va fi facut public prin grija secretarului.

ART. 78
Alesii locali au indatorirea de a-si perfectiona pregatirea in domeniul administratiei publice locale, urmand cursurile de pregatire, formare si perfectionare organizate de institutiile abilitate.

ART. 79
 Alesii locali nu pot face uz si nu se pot prevala de aceasta calitate in exercitarea unei activitati private.

ART. 80
(1) Consilierii locali nu pot lipsi de la lucrarile consiliului sau ale comisiilor de specialitate din care fac parte decat in cazul in care a obtinut aprobarea consiliului, respectiv a presedintelui comisie, daca are motive temeinice.
(2) Nu se considera absent consilierul care nu participa la lucrari intrucat se afla in indeplinirea unei insarcinari oficiale, precum si in alte cazuri stabilite prin regualemntul de functionare a consiliului
(3) Consilierul care absenteaza nemotivat la doua sedinte consecutive va fi sanctionat, potrivit prevederilor Statutului alesilor locali.

ART. 81
Schimbarile survenite in activitatea consilierului, in timpul exercitarii mandatului, se aduc la cunostinta consiliului local in cel mult 10 zile de la data producerii acestora.

SECTIUNEA 4. Raspunderea alesilor locali

ART. 82
Alesii locali raspund, in conditiile legii, administrativ, civil sau penal, dupa caz, pentru faptele savarsite in exercitarea atributiilor ce le revin.

ART. 83
Consilierii raspund in nume propriu, pentru activitatea desfasurata in exercitarea mandatului, precum si solidar, pentru activitatea consiliului din care fac parte si pentru hotararile pe care le-au votat.

ART. 84
(1) Incalcarea de catre consilieri a prevederilor Legii 215/2001, cu modificarile ulterioare, a prevederilor Statutului alesilor locali, si ale regulamentului de organizare si functionare a consiliului atrage aplicarea urmatoarelor sanctiuni.
a) avertismentul
b) chemarea la ordine
c) retragerea cuvantului
d) eliminarea din sala de sedinta
e) excluderea temporara de la lucrarile consiliului si ale comisiei de specialitate
f) retragerea indemnizatiei de sedinta pentru 1-2 sedinte
(2) Sanctiunile prevazute la alin. (1) lit. a-d se aplica de catre presedintele de sedinta, iar cele de la alin. (1) lit. e, f de catre consiliu prin hotarare.

ART. 85
  La prima abatere, presedintele de sedinta atrage atentia consilierului in culpa si il invita sa respecte regulamentul.
ART. 86
(1) Consilierii care nesocotesc avertismentul si invitatia presedintelui si continua sa se abata de la regulament, precum si cei care incalca in mod grav, chiar pentru prima data, dispozitiile regulamentului vor fi chemati la ordine.
(2) Chemarea la ordine se inscrie in procesul - verbal de sedinta.

ART. 87
(1) Inainte de a fi chemat la ordine, consilierul este invitat de catre presedinte sa isi retraga sau sa explice cuvantul ori expresiile care au generat incidentul si care ar atrage aplicarea sanctiunii.
(2) Daca expresia intrebuintata a fost retrasa ori daca explicatiile date sunt apreciate de presedinte ca fiind satisfacatoare, sanctiunea nu se mai aplica.

ART. 88 
  In cazul in care dupa chemarea la ordine un consilier continua sa se abata de la regulament, presedintele ii va retrage cuvantul, iar daca persista, il va elimina din sala. Eliminarea din sala echivaleaza cu absenta nemotivata de la sedinta.

ART. 89
(1) In cazul unor abateri grave, savarsite in mod repetat, sau a unor abateri deosevbit de grave, consiliul poate aplica sanctiunea excluderii temporare a consilierului de la lucrarile consiliului si ale comisiilor de specialitate.
(2) Gravitatea abaterii va fi stabilita de Comisia de administratie publicã localã, probleme juridice, servicii publice si comert in cel mult 10 zile de la sesizare.

ART. 90
Excluderea temporara de la lucrarile consiliului si ale comisiilor de specialitate nu poate depasi doua sedinte consecutive.

ART. 91
  Excluderea de la lucrarile consiliului si ale comisiilor de specialitate are drept consecinta neacordarea indemnizatiei de sedinta pe perioada respectiva.

ART. 92
In caz de opunere, interzicerea participarii la sedinte se executa cu ajutorul fortei publice puse la dispozitie presedintelui.

ART. 93 
(1) Sanctiunile prevazute la art. 84 alin. (1) lit. e, f se aplica prin hotarare adoptata de consiliu cu votul a cel putin doua treimi din numarul consilierilor in functie.
(2) Pe perioada aplicarii sanctiunii, consilierii in cauza sunt scosi din cvorumul de lucru.

ART. 94 
(1) Pentru abateri grave si repetate, savarsite in exercitarea mandatului de viceprimar, persoanelor in cauza li se pot aplica urmatoarele sanctiuni :
a) mustrare
b) avertisment
c) diminuarea indemnizatiei cu 5-10% pe timp de 1-3 luni;
d) eliberarea din functie.
(2) Sanctiunile prevazute la alin. (1) lit. a si b se aplica, prin hotarare a consiliului, la propunerea motivata a primarului. Motivele care justifica propunerea de sanctionare vor fi aduse la cunostinta consilierilor cu cel putin cinci zile inaintea sedintei.
(3) In cazul sanctiunilor prevazute la alin. 1 lit. a si b hotararea se adopta cu votul deschis al majoritatii consilierilor in functie, iar in cazul sanctiunilor prevazute la lit. c, d cu votul secret a cel putin doua treimi din numarul consilierilor in functie.
(4) Aplicarea sanctiunilor prevazute la alin. (1) lit. c si d poate fi facuta numai daca se face dovada ca viceprimarul a incalcat Constitutia, celelalte legi ale tarii sau a prejudiciat interesele tarii ale unitatii administrativ teritoriale sau ale locuitorilor din unitatea administrativ teritoriala.

ART. 95 
Impotriva sanctiunii aplicate persoana in cauza se poate adresa instantei de contencios administrativ competente.

ART. 96
Primarii pot fi revocati din functie in urma unui referendum, in conditiile si in cazurile stabilite prin Legea 215/2001, cu modificarile si completarile ulterioare.

ART. 97
(1) In exercitarea mandatului, consilierii locali sunt in serviciul colectivitatii, fiind ocrotiti de lege.
(2) Libertatea de opinie si de actiune in exercitarea mandatului consilierului local este garantata.
(3) Consilierii locali nu pot fi trasi la raspundere juridica pentru opiniile politice exprimate in exercitarea mandatului.
(4) Retinerea, arestarea sau trimiterea in judecata penala ori contraventionala a consilierilor locali, precum si faptele savarsite care au determinat luarea masurilor se aduc la cunostinta atat autoritatii administratiei publice din care fac parte, cat si prefectului, in termenul de cel mult 24 de ore, de catre organele care au dispus masurile respective.
(5) Pe intreaga durata a mandatului, consilierii locali se considera in exercitiul autoritatii publice si se bucura de protectia prevazuta de legea penala.
(6) De aceeasi protectie juridica beneficiaza si membrii familiei - sot, sotie si copii - in cazul in care agresiunea impotriva acestora urmareste nemijlocit exercitarea de presiuni a supra consilierului local in legatura cu exercitarea mandatului sau.

SECTIUNEA 5. Dispozitii referitoare la declararea intereselor alesilor locali
 
ART. 98
(1) Alesii locali sunt obligati sa isi faca publice interesele personale printr-o declaratie pe propria raspundere, depusa in dublu exemplar la secretarul comunei Stiubieni.
 
ART. 99
Alesii locali au un interes personal intr-o anumita problema, daca au posibilitatea sa anticipeze ca o decizie a autoritatii publice din care fac parte ar putea prezenta un beneficiu sau un dezavantaj pentru sine sau pentru :
a) sot, sotie, rude sau afini pana la gradul al doilea inclusiv;
b) orice persoana fizica sau juridica cu care au o relatie de angajament, indiferent de natura acestuia ;
c) o societate comerciala la care detin calitatea de asociat unic, functia de administrator sau de la care obtin venituri ;
d) o alta autoritate din care fac parte ;
e) orice persoana fizica sau juridica, alta decat autoritatea din care fac parte, care a facut o plata catre acestia sau a efectuat orice fel de cheltuieli ale acestora ;
f) o asociatie sau fundatie din care fac parte.

ART. 100
In declaratia privind interesele personale, alesii locali vor specifica:
a) functiile detinute in cadrul societatilor comerciale, autoritatilor si institutiilor publice, asociatiilor si fundatiilor;
b) veniturile obtinute din colaborarea cu orice persoana fizica sau juridica si natura colaborarii respective;
c) participarea la capitalul societatilor comerciale, daca aceasta depaseste 5% din capitalul societatii;
d) participarea la capitalul societatilor comerciale, daca aceasta nu depaseste 5% din capitalul societatii, dar depaseste valoarea de 100.000.000 lei;
e) asociatiile si fundatiile ai caror membri sunt;
f) bunurile imobile detinute in proprietate sau in concesiune;
g) functiile detinute in cadrul societatilor comerciale, autoritatilor sau institutiilor publice de catre sot/sotie;
h) bunurile imobile detinute in proprietate sau in concesiune de catre sot/sotie si copii minori;
i) lista proprietatilor detinute pe raza unitatii administrativ-teriotriale din ale caror autoritati ale administratiei publice locale fac parte;
j) cadourile si orice beneficii materiale sau avantaje facute de orice persoana fizica ori juridica, legate sau decurgand din functia detinuta in cadrul autoritatii administratiei publice locale ; orice cadou sau donatie primita de alesii locali intr-o ocazie publica sau festiva devin proprietatea acelei institutii ori autoritati, conform legii;
k) orice alte interese, stabilite prin hotarare a consiliului local, in cazul primarului, viceprimarilor si consilierilor locali

ART. 101

(1) Consilierii locali nu pot lua parte la deliberarea si adoptarea de hotarari daca au un interes personal in problema supusa dezbaterii.
(2) In situatiile prevazute la alin. (1), consilierii locali sunt obligati sa anunte la inceputul dezbaterilor interesul personal pe care il au in problema respectiva.
(3) Anuntarea interesului personal si abtinerea de la vot se consemneaza in mod obligatoriu in procesul - verbal al sedintei.

ART. 102
Alesii locali au obligatia sa reactualizeze declaratia privind interesele personale la inceputul fiecarui an, daca au intervenit modificari semnificative fata de declaratia anterioara.

ART. 103
(1) Refuzul depunerii declaratiei privind interesele personale atrage incetarea de drept a mandatului.
(2) Suspendarea sau incetarea mandatului se constata prin hotarare a consiliului local.

ART. 104 

Cadourile si orice beneficii materiale nedeclarate sunt supuse confiscarii

ART. 105
Fapta alesilor locali de a face declaratii privind interesele personale, declaratii care nu corespund adevarului, constituie infractiunea de fals in declaratii si se pedepseste potrivit Codului penal.


CAPITOLUL VI
APARATUL PERMANENT AL CONSILIULUI LOCAL

Art. 106
(1) Pentru buna organizare a lucrarilor consiliului local, precum si pentru solutionarea altor aspecte din activitatea sa, in cadrul aparatului permanent al consiliului local poate fi incadrata, prin hotarare a consiliului local, o persoana cu studii superioare, de regula juridice sau administrative.
(2) Functiile pe care va fi incadrata persoana prevazuta la alin. (1) se stabilesc prin hotarare a consiliului local, iar selectionarea se face pe baza de concurs sau examen organizat, in conditiile legii. Comisia de concurs se stabileste de consiliul local.
(3) Apararea intereselor consiliului local in fata instantelor de judecata se face de persoana angajata, potrivit alin, (1) si (2), daca aceasta are pregatirea profesionala corespunzatoare sau de catre un aparator ales, in masura in care asistenta juridica nu poate fi asigurata in alt fel. Cheltuielile se suporta din bugetul local.
(4) In situatiile prevazute la alin.(3), imputernicirea se semneaza de presedintele de sedinta.
(5) Persoanele incadrate pe aceste posturi isi desfasoara activitatea sub coordonarea secretarului unitatii administrativ teritoriale si colaboreaza cu acesta la pregatirea sedintelor consiliului local, asigurarea documentarii si informarii consilierilor, intocmirea si difuzarea catre acestia a dosarelor de sedinta si a oricaror alte materiale.
 (6) Postul prevazut la alin. (1) nu se include in numarul maxim de posturi rezultat din aplicarea Ordonantei Guvernului nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritatile administratiei publice si institutiile publice aprobate cu modificari prin Legea nr.247/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
(7) Personalului angajat potrivit alin. (1) nu i se aplica prevederile Legii nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici, cu modificarile ulterioare, acesta urmand a-si desfasura activitatea pe baza de contract de munca.


CAPITOLUL VII
DISPOZITII FINALE

ART. 107
Secretarul comunei precum si serviciile din cadrul aparatului de specialitate al consiliului local, asigura consilierilor locali asistenta de specialitate in desfasurarea activitatii.

ART. 108
Adoptarea si modificarea prezentului regulament se poate face pe baza Regulamentului-cadru de organizare si functionare a consiliilor locale, prevazut in Legea nr. 673/2002 privind aprobarea O.G. nr. 35/2002, cu votul a 2/3 din numarul consilierilor locali.

Art. 109
Prevederile prezentului regulament se bazeaza pe urmatoarele acte normative: Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, O.G. nr. 35/2002 aprobata prin Legea nr. 673/2002, Transparenta decizionala in administratia publica, Legea nr. 52/2003, Statutul alesilor locali, Legea nr. 393/2004 si se completeazã cu dispozitiile legislatiei romane in vigoare.


Presedinte de sedinta,                                                             Secretar,
Burlacu Liliana - Elena                                                             Zvinca Cristian

 

 
< Prev   Next >